Tin tức
Mar 26, 2020
Ngày 26 tháng 03 năm 2020, Công ty cổ phần Traphaco (mã: TRA) tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với tỉ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết đạt 86,27%, dưới hai hình thức họp trực tiếp và online. Đại hội tham gia đúng quy định theo luật phòng chống dịch, cụ thể áp dụng kiểm tra y tế, đo thân thiệt đầy đủ, 100% cổ đông đeo khẩu trang, ngồi cách 2 mét, đảm bảo an toàn và quyền hạn cho cổ đông khi tham gia đại hội trong tình trạng diễn biến phức tạp của virus Covid-19.